ضرورت استفاده از گاز اکسیژن طبی استاندارد در بیمارستان‌های اردبیل 06 بهمن 1401
مدیر کل استاندارد استان اردبیل تاکید کرد:

ضرورت استفاده از گاز اکسیژن طبی استاندارد در بیمارستان‌های اردبیل

مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت: تمام بیمارستان ها و مراکز درمانی موظفند از اکسیژن های طبی استاندارد استفاده کنند.