میوه عید به مقدار نیاز شهرستان اردبیل ذخیره شده 28 اسفند 1401

میوه عید به مقدار نیاز شهرستان اردبیل ذخیره شده

فرماندار اردبیل از آغاز توزیع میوه شب عید در این شهرستان خبر داد.