اردبیل قدیمی‌ترین شهر دارای لوله‌کشی آب 19 بهمن 1401
برگی از تاریخ؛

اردبیل قدیمی‌ترین شهر دارای لوله‌کشی آب

شاید بتوان گفت که اردبیل اولین شهر ایران است که از قدیم لوله کشی داشت.