اولین دستگاه تخصصی فلوسایتومتری در استان افتتاح شد 22 اسفند 1401

اولین دستگاه تخصصی فلوسایتومتری در استان افتتاح شد

به همت بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و سرطانی (شمیم مهر)، اولین دستگاه تخصصی فلوسایتومتری در استان افتتاح شد.