بایگانی‌های سدسازی - پایگاه تحلیلی خبری انعکاس اردبیل
تاکید رئیس کل دادگستری استان اردبیل بر پیگیری سدسازی‌های مشکل آفرین کشور ترکیه 27 اردیبهشت 1402

تاکید رئیس کل دادگستری استان اردبیل بر پیگیری سدسازی‌های مشکل آفرین کشور ترکیه

رییس کل دادگستری استان اردبیل به اداره کل بازرسی استان ماموریت داد با قید فوریت، با هماهنگی بازرسی های استان های همسایه، موضوع سدسازی های مشکل آفرین کشور ترکیه را از طریق وزارت امور خارجه و حتی شورای امنیت ملی پیگیری کنند.