بایگانی‌های جمعه مسجد اردبیل - پایگاه تحلیلی خبری انعکاس اردبیل
بازپس‌گیری درب جمعه مسجد اردبیل توسط فرزند شیخ صفی‌الدین‌ اردبیلی 16 بهمن 1401
برگی از تاریخ؛

بازپس‌گیری درب جمعه مسجد اردبیل توسط فرزند شیخ صفی‌الدین‌ اردبیلی

گرجیان خرابی بسیار در اردبیل کردند و به قتل و غارت پرداختند و ثروت این شهر بزرگ را یکباره به گرجستان انتقال دادند.