تعرفه های شهرداری، شفاف در اختیار شهروندان قرار گیرد 15 بهمن 1401
عضو شورای شهر اردبیل: 

تعرفه های شهرداری، شفاف در اختیار شهروندان قرار گیرد

عضو شورای شهر اردبیل گفت: تعرفه های شهرداری، شفاف در اختیار شهروندان قرار گیرد.