فعالیت ۳۵ شرکت بازرسی و آزمایشگاه همکار با اداره کل استاندارد در اردبیل 19 بهمن 1401

فعالیت ۳۵ شرکت بازرسی و آزمایشگاه همکار با اداره کل استاندارد در اردبیل

مدیرکل استاندارد اردبیل از فعالیت 35شرکت بازرسی و آزمایشگاه همکار در استان اردبیل خبرداد.