“اردبیل” کرسی آذربایجان قدیم 20 بهمن 1401
برگی از تاریخ؛

“اردبیل” کرسی آذربایجان قدیم

نظر موسی خورن یکی از نویسندگان قدیم را در مورد اردبیل بخوانیم.