عضو شورای شهر اردبیل در نشست مشترک با فرماندار اردبیل گفت: مانع ورود کارگران افغانی به اردبیل باشیم.

به گزارش انعکاس اردبیل، سجاد محمدحسن پور عضو شورای شهر اردبیل گفت: شاید در پنج و یا شش سال آینده ورود کارگران افغانی به سطح شهر اردبیل به یک بحران تبدیل شود. کارگران افغانی از سالها قبل در شهرستان سرعین مشغول به فعالیت هستند اما امروز مشاهده می‌کنیم که در شهر اردبیل نیز با توجه به جذابیتی که برای کارفرما دارند مشغول به کارگری در ساختمانها هستند.

وی بیان کرد: از آنجایی که حضور کارگران افغانی در هزینه تمام شده ساختمان تاثیر مثبت دارند از این رو کارفرماها رغبت بیشتری برای استفاده از کارگزان افغانی را دارند که بایستی از ورود این کارگران به شهر جلوگیری کنیم.

محمدحسن پور با بیان اینکه تعداد زیادی از کارگران ساختمانی خود شهر اردبیل در حال حاضر بیکار هستند؛ افزود: نباید به فعالیت کارگران افغانی اجازه دهیم.

عضو شورای شهر اردبیل گفت: امیدواریم با اجرای طرح نهضت مسکن ملی فرصت برای اشتغال خود کارگران شهر اردبیل فراهم شود.