نگاهی بر شماره جدید نشریات استان اردبیل “بهمن‌ماه ۱۴۰۱” بخش اول
نگاهی بر شماره جدید نشریات استان اردبیل “بهمن‌ماه ۱۴۰۱” بخش اول
جدیدترین شماره تعدادی از نشریات استان را با هم ببینیم.

مغانه | شماره ۱۶۴

مدیر مسئول: گلنوش فولادی

چشم‌انداز اردبیل | شماره ۱۶۲

مدیر مسئول: علی‌اکبر روح‌نواز

اقتصاد پایدار | شماره ۱۲۲

مدیر مسئول: اسداله فولادی

 نسیم ارس | شماره ۳۹

مدیر مسئول: اسداله فولادی

آذربایجان امروز | شماره ۲۴

مدیر مسئول: علی رضا ارژنگی عربلو

ساری بولوت | شماره ۲۳

مدیر مسئول: ونوس بهنود

چشم‌انداز اردبیل | شماره ۱۶۳

مدیر مسئول: علی‌اکبر روح‌نواز