جدیدترین شماره تعدادی از نشریات استان را با هم ببینیم.

مغانه | شماره ۱۶۴

مدیر مسئول: گلنوش فولادی

چشم‌انداز اردبیل | شماره ۱۶۲

مدیر مسئول: علی‌اکبر روح‌نواز

اقتصاد پایدار | شماره ۱۲۲

مدیر مسئول: اسداله فولادی

 نسیم ارس | شماره ۳۹

مدیر مسئول: اسداله فولادی

آذربایجان امروز | شماره ۲۴

مدیر مسئول: علی رضا ارژنگی عربلو

ساری بولوت | شماره ۲۳

مدیر مسئول: ونوس بهنود

چشم‌انداز اردبیل | شماره ۱۶۳

مدیر مسئول: علی‌اکبر روح‌نواز