با شرکت 19 اسب از نژادهای مختلف در منطقه آلبیلر بیله سوار در استان اردبیل، مسابقه اسب دوانی در ۳ رده اسبهای نژاد محلی، عرب و دو خون برگزار شد.

به گزارش انعکاس اردبیل، بهزاد آذرین رئیس هیأت سوارکاری شهرستان بیله سوار در استان اردبیل در این مراسم گفت: با شرکت 19راس اسب از شهرستانهای استان اردبیل مسابقه اسب دوانی در سه رده اسبهای نژاد محلی،عرب و دو خون برگزار شد که در پایان این مسابقات در رده اسبهای بومی و محلی، عسگر حامد از بیله سوار با اسب آی پارا اول،الشن گرانمایه با اسب کدرلی از بیله سوار دوم و حامد افسری با اسب لاچین از گرمی سوم شدند.

وی گفت: در رده اسبهای عرب نیز،فاضل شیری اول، سلطانعلی هژبری از گرمی دوم و حامد شاهماری با اسب سناتور سوم شدند همچنین در رده اسب های دو خون نیز حامد افسری اول و عادل معتمدی به مقام دوم دست یافتند.