در روزهای آغازین سال جدید، مراکز خدماتی، اقامتی شهرستان مشگین شهر در استان اردبیل بازرسی شد.

به گزارش انعکاس اردبیل، در راستای اجرای طرح ویژه عیدانه سازمان ملی استاندارد ایران در اردبیل، تمشیت اداره کل و کارشناسان استاندارد استان با حضور در “هتل دو ستاره آران شهرستان مشگین شهر” بر صحت ارائه خدمات استاندارد در این مراکز نظارت کردند.