قیمت انواع نان از روز گذشته در اردبیل افزایش پیدا کرده و مهمترین اشکال آن، افزایش نرخ بدون اطلاع قبلی بوده است.

انعکاس اردبیل؛ به گفته رییس اتحادیه نانوایان اردبیل این افزایش قیمت در حکم اصلاح قیمت می باشد.

بهنام اسماعیلی که با ایسنا سخن می گفت، قیمت نان در اردبیل تا روز گذشته را پایین تر از ۶۰ درصد استان های همجوار قلمداد و گفت: اگر افزایش قیمتی در طول سال گذشته رخ داده بصورت خودسرانه انجام شده است.