علیرضا غریبی به عنوان مدیر دخانیات استان اردبیل منصوب شد.

به گزارش انعکاس اردبیل، این عضو پرنفوذ و محبوب دو دوره‌ی شورای شهر اردبیل که از گزینه‌های محتمل کاندیداتوری مجلس نیز بود، در فاصله‌ی ۲ ماه مانده به استعفاها، مدیریت شرکت دخانیات استان اردبیل را پذیرفت. بدین ترتیب، غریبی کاندیدای مجلس نمی‌‌شود.