عکس‌های دیدنی و زیبا از مجموعه شیخ‌صفی‌الدین‌ اردبیلی را از لنز انعکاس اردبیل ببینیم.

مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی از نگاه انعکاس اردبیل

عکاس: چابک