عضو شورای شهر اردبیل گفت: صدور پروانه الکترونیکی حداقل تا یک ماه آتی باید بصورت پایلوت از یک منطقه شهرداری شروع شود.

به گزارش انعکاس اردبیل، میرمحمد سید هاشمی در جلسه علنی تصویب بودجه؛علیرغم‌تلاشهای انجام یافته در طی ماه‌های قبلی و کارهای اساسی انجام شده جهت بسترسازی لازم برای صدور پروانه ساختمانی بصورت الکترونیکی در راستای کاهش مراجعات مردمی، شفاف سازی و مبارزه با فساد احتمالی در جهت حفظ کرامت مردم این امر باید بصورت جدی مورد توجه بوده و حداقل طی یک ماه آتی حداقل بصورت پایلوت از یک منطقه شهرداری شروع شود.

سیدهاشمی عضو شورای شهر اردبیل با اشاره به اینکه در راستای ایجاد ساختار شهر هوشمند و الکترونیکی کردن خدمات شهرداری اردبیل، در بودجه 1402 بیش از 36 میلیارد تومان بودجه برای سازمان فناوری،اطلاعات و ارتباطات شهرداری اردبیل مصوب شده است؛ افزود: هدف از اجرای این طرح ارتقا سلامت اداری، کاهش فساد اداری و تسریع در خدمات است که با اجرای این طرح در تمامی مناطق شهرداری دیگر نیاز به حضور فیزیکی شهروندان نخواهد بود.

سید هاشمی مشاور طرح جامع حمل و نقل مسافر شهری همچنین بیان کرد: در جلسه ای طرح جامع حمل و نقل مسافر شهر اردبیل مطالعه شد و در حوزه حمل و نقل تصمیم‌های خوب گرفته خواهد شد.