مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت: تمام بیمارستان ها و مراکز درمانی موظفند از اکسیژن های طبی استاندارد استفاده کنند.

هاشم علایی مدیرکل استاندارد استان اردبیل در گفت و گو با خبرنگار انعکاس اردبیل با اشاره به اجباری بودن استاندارد گاز اکسیژن طبی، شیر و سیلندر محتوی اظهار کرد: با توجه به اینکه گاز اکسیژن طبی مشمول مقررات استاندارد اجباری است، کلیه مراکز پزشکی و بیمارستان‌ها موظفند از اکسیژن طبی استاندارد استفاده کنند.

علایی در ادامه با اشاره به اینکه گاز اکسیژن طبی به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت بیماران بسیار حائز اهمیت است خاطر نشان کرد: به منظور حفظ سلامت و ایمنی بیماران و جلوگیری از خطراتی که ممکن است در اثر استفاده از گاز اکسیژن با خلوص پائین تر از استاندارد حادث شود، کلیه تولید کنندگان این فرآورده می‌بایست در تولید گاز اکسیژن طبی، الزامات استاندارد را رعایت کنند.

مدیر کل استاندارد استان اردبیل در آخر اظهار داشت: براساس استاندارد ملی مربوط، درصد خلوص اکسیژن طبی در سیلندر‌ها باید حداقل ۹۹ درصد و میزان گازهای دی اکسید کربن و منواکسید کربن نیز به ترتیب حداکثر ppm 300 و ppm 5 و همچنین رنگ این سیلندرها نیز باید سفید باشد.