عضو شورای شهر اردبیل گفت: شهرداری نسبت به ارایه گزارش تفریغ بودجه کم کاری نکند.

به گزارش انعکاس اردبیل، زهرا قدیمی عضو شورای شهر اردبیل گفت:ارایه گزارش تفریغ بودجه به شورای شهر در واقع نوعی عارضه یابی در بودجه مالی سالی شهرداری است. شهرداری نباید نسبت به ارایه گزارش تفریغ بودجه کم کاری کند.

وی با بیان اینکه دیرکرد در ارایه گزارش تفریغ بودجه در سه سال اخیر،  یک ضعف برای شهرداری است؛ افزود:شهرداری با جدیت گزارشهای تفریغ بودجه های سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را به شورای شهر ارایه دهد تا اعضای شورا نیز با بررسی و تصویب بتواند جوابگوی شهروندان باشد.