وضعیت محل دفن زباله شهرستان مشگین شهر با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل و سایر مسئولین استانی مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.

به گزارش انعکاس اردبیل، حسن قاسم پور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل در این بازدید وضعیت نامناسب و دپوی زباله ها در سایت دفن زباله بدون خاک دهی، عدم رعایت ضوابط زیست محیطی در حمل و دفن زباله عادی و پسماند عفونی، آتش زدن زباله و عدم تکمیل فنس کشی سایت را از مشکلات موجود در محل دفن زباله شهرستان مشگین شهر عنوان کرد و افزود: در جلسه ای که به منظور بررسی مسائل و مشکلات حاد زیستی سایت دفن زباله در محل شهرداری مشگین شهر تشکیل شد مقرر شد ضمن پیگیری مشکلات موجود، در خصوص تملک اراضی سایت دفن زباله مورد اختلاف شهرداری با اداره منابع طبیعی تصمیماتی اتخاذ شود.

قاسم پور اظهار کرد: در این بازدید مقرر شد شهرداری مشگین شهر در اسرع وقت به منظور بهبود اوضاع سایت دفن زباله نسبت به سامان دهی زباله های تلنبار شده و بدون پوشش در سایت از طریق خاک دهی و پوشش دهی مناسب پسماند با تامین و تجهیز ماشین آلات سنگین اقدام نماید.