شهر هیر از توابع بخش مرکزی اردبیل بر اثر زلزله لرزید.

انعکاس اردبیل؛ شهر هیر از توابع بخش مرکزی اردبیل بر اثر زلزله لرزید.

این زلزله به بزرگی ۳.۱ روز سه شنبه حوالی ساعت ۱۰:۴۰:۲۲ رخ داد.

موقعیت و مرکز زلزله شهر هیر ۳۸.۰۳ شمالی و ۴۸.۵۶ شرقی در عمق ۸ کیلومتر گزارش شده است.

زلزله شهر هیر در ۷ کیلومتری هیر در شهر اردبیل، ۲۸ کیلومتری آبی بیگلو در شهر اردبیل و ۲۹ کیلومتری کورائیم در شهر اردبیل محسوس بود.

مرکز لرزه نگاری کشور طبق آخرین اخبار زمین لرزه‌های ایران و نواحی مجاور عمق زلزله شهر هیر را ۸ کیلومتری عمق زمین گزارش کرده است.