به گزارش خبرنگار انعکاس اردبیل، سعید محمدی دوست با کسب ۱۲ رأی از مجموع ۱۴ رأی مأخوذه برای چهار سال آینده رئیس هیئت تیراندازی استان اردبیل شد. سعید محمدی دوست، محمدتقی زارع و بهرام فتحی ستوده نامزدهای راه یافته به این مجمع انتخاباتی بودند که فتحی ستوده از حضور در انتخابات انصراف داد.

به گزارش خبرنگار انعکاس اردبیل، سعید محمدی دوست با کسب ۱۲ رأی از مجموع ۱۴ رأی مأخوذه برای چهار سال آینده رئیس هیئت تیراندازی استان اردبیل شد.

سعید محمدی دوست، محمدتقی زارع و بهرام فتحی ستوده نامزدهای راه یافته به این مجمع انتخاباتی بودند که فتحی ستوده از حضور در انتخابات انصراف داد.