هیچ منع قانونی برای ادامه حضور ‌و عضویت علیرضا غریبی در شورای شهر اردبیل وجود ندارد.

به گزارش انعکاس اردبیل، دخانیات استانها بصورت مدیریت دفتر بازاریابی و فروش اداره می شود و عنوان مدیرعامل فقط برای شرکت دخانیات کل کشور تعلق دارد

باتوجه به اینکه شرکت دخانیات کشور در تمامی استانها، بصورت دفتر بازاریابی و فروش دخانیات اداره میشود، و اشخاص انتصابی نیز مدیر دفتر بازاریابی و فروش محسوب می شوند، و چون ماده ۳۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای شهر و انتخاب شهرداران به صراحت اشاره کرده که مدیرعامل شرکت دخانیات میتواند قبل از ثبت نام در انتخابات شورای شهر استعفا دهد.

بنابرین مدیران دفاتر بازاریابی و فروش دخانیات استانها، نیازی به استعفا برای شرکت در انتخابات شورای شهر و یا عضویت در شورای شهر را ندارند

برهمین اساس عضویت مهندس علیرضا غریبی در شورای شهر اردبیل هیچ منع قانونی ندارد.

صبح امروز