انعکاس اردبیل؛ میرمحمد سید هاشمی عضو شورای شهر اردبیل نیز گفت: اعضای شورای شهر باید به فصل الخطاب بودن قانون تمکین کنند. قانون خود تکلیف را در تمام معاملات شهرداری مشخص کرده است. وی با بیان این‌که قانون به اندازه کافی برای معاملات زمان و مهلت تعیین کرده است، ادامه داد: باید در تعیین برندگان […]

انعکاس اردبیل؛ میرمحمد سید هاشمی عضو شورای شهر اردبیل نیز گفت: اعضای شورای شهر باید به فصل الخطاب بودن قانون تمکین کنند. قانون خود تکلیف را در تمام معاملات شهرداری مشخص کرده است.

وی با بیان این‌که قانون به اندازه کافی برای معاملات زمان و مهلت تعیین کرده است، ادامه داد: باید در تعیین برندگان مزایده‌ها طبق قانون پیش برویم و اولویت با کسانی است که از مهلت تعیین شده و قانونی عدول نکنند.