عضو شورای شهر اردبیل در مورد المان وحدت گفت: از مردم شریف اردبیل عذرخواهی می کنم.

به گزارش انعکاس اردبیل، زهرا قدیمی عضو شورای شهر اردبیل در مورد المان وحدت گفت: از مردم شریف اردبیل عذرخواهی می کنم. جای صحبت در این مورد دیگر نیست. چرا که جز شرمندگی چیزی عایدمان نمی شود.