نایب رئیس شورای شهر اردبیل گفت: تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات ۱۴۰۲ شهرداری با توجه به ظرفیت و محدودیت های شهری تصویب شد.

به گزارش انعکاس اردبیل، بهزاد عباس زاده نایب رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل در جلسه رسمی شورای شهر گفت: لایحه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری در سال ۱۴۰۲ بر اساس چارچوب قانون و با نگرش منافع شهر و منافع مردم و به صورت کارشناسی بررسی و در نهایت تصویب شد.

وی گفت: در تصویب تعرفه عوارض محلی اردبیل ظرفیت ها و محدودیت ها و شرایط توسعه شهری مورد توجه قرار گرفت و تعرفه با رویکرد شفافیت، سادگی و تسهیل در امور شهروندان تصویب شد.

عضوشورای شهر اردبیل بیان کرد: با توجه به پویایی شهر اردبیل تلاش برای خدمات کمی و کیفی شهرداری در تدوین تعرفه مدنظر است.