در اولین جلسه‌ی شورای شهر اردبیل افزایش کرایه‌ی تاکسی ها و اتوبوس شهر اردبیل تصویب شد.

به گزارش انعکاس اردبیل، در اولین جلسه‌ی شورای شهر اردبیل افزایش کرایه‌ی تاکسی ها و اتوبوس شهر اردبیل تصویب شد.

میانگین افزایش ۵۰ درصد و حداکثر ۷۰ درصد تعیین شد، نرخ اتوبوس‌ها حداقل‌ترین افزایش را شاهد بود.