عضو شورای شهر اردبیل گفت: تاکید اعضای شورای شهر بر تکمیل این نمایشگاه است.

به گزارش انعکاس اردبیل، سجاد محمد حسن پور در جلسه بررسی بودجه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری اردبیل گفت: با توجه به ظرفیت تولید گلخانه شهرداری اردبیل در حوزه بذر و گل وگیاه نیازی به اختصاص بودجه برای خرید از دیگر استانها نیست و این اعتبار را میتوان برای گسترش تولیدات این مرکز اختصاص داد.

وی گفت: ضروری است گونه غالب نهال های کاشته شده در شهر اردبیل نیز مشخص شود و ویژگی کمی و کیفی نهال ها رعایت شده و یک نوع گونه کاشته شود. بطور مثال گونه غالب اردبیل میتواند درخت فندق، گلابی، آلبالو و … باشد.

محمد حسن پور با بیان اینکه در بودجه سال ۱۴۰۲، اعتبار مشخصی برای نمایشگاه گل و گیاه اختصاص داده شده است؛ تصریح کرد: تاکید اعضای شورای شهر بر تکمیل این نمایشگاه است.

وی همچنین با تاکید بر ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر به دلیل ایجاد بی نظمی او اغتشاشات بصری ؛گفت زیباسازی شهر و ساماندهی تابلوها بایستی بر اساس یک طرح واحد بین مناطق اجرا شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر اردبیل همچنین در خصوص بررسی بودجه ورزشی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل از اختصاص ۱۵ میلیارد تومان برای ورزش خبر داد و گفت: بودجه ورزشی در حال بررسی است و در نهایت با رای اعضای شورای شهر تصویب خواهد شد.

وی با بیان اینکه دغدغه های سیاستهای کشوری توسعه ورزش شهروندی است؛ گفت: نباید در حوزه توسعه ورزش شهروندی ضعیف عمل کنیم؛ بلکه نیاز است با حمایت از ورزش و مسائل مربوط به ورزش، بودجه مناسبی را اختصاص دهیم.