این روزها رعایت اصول رانندگی و فرهنگ ترافیک در اردبیل، برای جلوگیری از تضییع حقوق دیگران بیش از پیش ضروری و مهم است.
انعکاس اردبیل؛ این روزها رعایت اصول رانندگی و فرهنگ ترافیک در اردبیل، برای جلوگیری از تضییع حقوق دیگران بیش از پیش ضروری و مهم است.
ظرفیت کم خیابان ها و تعداد بیشمار خودرو و سد معبرهای خارج از قانون و عرف باعث شده زندگی مردم با سختی مواجه شود.