شهر زیبای اردبیل، برای استقبال از مسافران آماده شد.