گرجیان خرابی بسیار در اردبیل کردند و به قتل و غارت پرداختند و ثروت این شهر بزرگ را یکباره به گرجستان انتقال دادند. 

به گزارش سرویس تاریخ انعکاس اردبیل، گرجیان خرابی بسیار در اردبیل کردند و به قتل و غارت پرداختند و ثروت این شهر بزرگ را یکباره به گرجستان انتقال دادند.

حتی درب مسجد جمعه اردبیل را که بسیار زیبا و گرانبها بود و صنعت زیادی در ساختن آن به کار رفته بود از جا کندند و به گردونه گذاشته به تفلیس بردند و بر درگاه کلیسای آن شهر نصب کردند.

مورخین می نویسند که این در از غنائم مهم و افتخار آمیز آنان بود. در اعیاد و جشن ها آن را چراغانی می کردند و بر آن تفاخر می نمودند.

بیش از یک قرن و نیم این در بر آن کلیسا بود تا شیخ صدرالدین فرزند شیخ صفی الدین اردبیلی آن را باز پس گرفته به اردبیل برگردانید.

 

توضیح: عکس اول مربوط به دوره قاجار است

  • منبع خبر : اردبیل در گذرگاه تاریخ