سرپرست صداوسیمای مرکز اردبیل منصوب شد.

به گزارش انعکاس اردبیل، محمدحسن پستی که سالها در کسوت معاونت صداوسیمای مرکز اردبیل مشعول خدمت بود، به عنوان سرپرست این مجموعه جانشین ملامحمدی منصوب شد.