امروز پنجشنبه و فردا جمعه ۲۹ و ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ اینترنت برخی از مناطق اردبیل در ساعات برگزاری آزمون کنکور قطع می شود.

به گزارش خبرنگار انعکاس اردبیل، امروز پنجشنبه و فردا جمعه ۲۹ و ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ اینترنت برخی از مناطق اردبیل در ساعات برگزاری آزمون کنکور قطع می شود.

گفتنی است از قبل به ساکنان حوزه های نزدیک به برگزاری محل آزمون پیامک اطلاع رسانی از سوی سازمان سنجش ارسال شده، لذا ساکنان مناطقی که در در نزدیکی حوزه برگزاری آزمون قرار ندارند نگران قطعی اینترنت نباشند.